Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στο μέσο σχεδόν των δύο συνοικιών της Σιάτιστας. Χτίστηκε το 1701 και ανακαινίστηκε το 1740. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοιχογραφίες στον γυναικωνίτη. Είναι παραστάσεις της δημιουργίας του Αδάμ, της Δευτέρας Παρουσίας και της ρίζας του Ιεσσαί με τους αρχαίους φιλοσόφους, θέμα καθόλου συνηθισμένο σε χριστιανικούς ναούς. Δείχνει όμως την άνθηση της Ελληνικής παιδείας στη Σιάτιστα το τέλος του 17ου αιώνα και φανερώνει την επίδραση των Αρχαίων Ελλήνων στη διαμόρφωση του Ελληνισμού.